منوی دسته بندی

اعضا سبک

سوسای اویاما ، بنیان گذار سبک کیوکشین در جهان

کانچو میدوری ، رییس سبک شین کیوکشین جهان

هانشی شقاقی ، رییس سبک شین کیوکشین ایران

شیهان جمالی زاده ، نماینده سبک شین کیوکشین استان و جنوب شرق کشور

شیهان رضاخانی ، مسئول

شیهان رحیمی صادق ، مسئول

شیهان پور حیدری ، رییس کمیته داوران و آموزش

20230617_214603

شیهان عاقلی زاده ، رییس کمیته فنی و استعداد یابی

سنسی زین الدینی ، مسئول

سنسی ذکااسدی ، رییس کمیته آزمون

سنسی زاهدی ، مسئول

سنسی آذریان ، مسئول

سنسی شمس الدینی ، مسئول آموزش دفاع شخصی و سراسر

سنسی زنگی آبادی ، مسئول